بازنگری الگوی سه‌وجهی مناظره‌های انتخاباتی _ رسانه‌ای از نگاه اسلامی

بازنگری الگوی سه‌وجهی مناظره‌های انتخاباتی _ رسانه‌ای از نگاه اسلامی

موضوع: بازنگری الگوی سه‌وجهی مناظره‌های انتخاباتی – رسانه‌ای از نگاه اسلامی

دوفصلنامه مطالعات هنر و رسانه: مقاله پذیرفته شده برای انتشار

نویسنده: محبوبه علی‌محمدی1
1. دکترای علوم ارتباطات اجتماعی، دانشکده علوم ارتباطات، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.

چکیده: مناظره بخش مهمی از مبارزه‌های انتخاباتی است که قدمتی بیش از یک قرن دارد. ظهور انواع رسانه‌ها در کشورهای غربی، مناظره را مهم‌تر نمود و پیوند ژرف میان «مناظرۀ انتخاباتی» و «رسانه» ایجاد کرد. بنابراین بسیاری از اندیشمندان حوزه سیاست و ارتباطات بر آن شدند برای تاثیرگذاری بیشتر این دسته از مناظره‌ها، اجزای یک مناظرۀ مطلوب را ترسیم نمایند. از جمله این الگوها می‌توان به الگوی سه‌ وجهی مناظره اشاره نمود. این الگو از سه رکن «مردم»، «رسانه» و «نامزد انتخاباتی» شکل می‌گیرد. اهمیت این الگوی ساده در چگونگی تعامل این سه جزء است. این الگو گرچه به خوبی به کارکرد این اجزا توجه دارد اما به دلیل تفاوت در خاستگاه فکری با آموزه‌های اسلامی ما هماهنگ نیست. بنابراین پژوهش حاضر از طریق مصاحبه هدفمند و نیمه‌ساختار یافته اجزای این الگوی کاربردی را از نگاه اسلامی بازتعریف می‌کند. بر پایۀ نتایج پژوهش رکن «مردم» در نگاه اسلامی به جایگاه «خلق‌الله» ارتقا می‌یابد و چنین تعریفی وظیفۀ رسانه را فراتر از «آگاهی‌بخشی صرف» در چارچوب «میانجی عادل» تعریف می‌کند. همچنین نامزدها را متعهد می‌سازد که «حقیقت‌گویی» را بر مبنای کسب رضایت الهی و روشن‌ نمودن افکار مردم دنبال نموده و اصل تقدم اسرار افراد و جامعۀ اسلامی را بر منفعت خویش رعایت نمایند.

کلیدواژه‌ها: مناظره، مناظره‌های انتخاباتی، رسانه‌ها، مناظره‌های غربی، الگوی سه‌وجهی، مناظره‌های اسلامی

لینک دریافت مقاله:

 http://ami.journals.hozehkh.com/article_260.html

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.