بزرگداشت پاسبان زبان و ادبیات فارسی گرامی باد.

بزرگداشت پاسبان زبان و ادبیات فارسی گرامی باد.

هیئت اندیشه ورز هنر و رسانه 25 اردیبهشت ماه روز پاسداشت زبان فارسی و بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی را گرامی می‌دارد.
چو ایران نباشد تن من مباد
بدین بوم و بر زنده یک تن مباد

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.