نگاه صدرالمتالهین به هنر مورد واکاوی قرار گرفت.

نگاه صدرالمتالهین به هنر مورد واکاوی قرار گرفت.

هيئت انديشه ورز هنر و رسانه در راستاي تبيين هنر دينی، نشست تخصصی بيست و سوم را با عنوان «تاملی بر معنایابی هنر دینی در حکمت متعالیه» توسط استاد محترم جناب آقای دکتر مهدی امینی در تاريخ 6 تیرماه ماه 1399 برگزار نمود.

در اين نشست كه در سامانه اسكای روم برگزار شد، آقای دکتر مهدی امینی در این جلسه به تبیین معنایی هنر دینی در حکمت متعالیه پرداختند. وی با اشاره به اینکه هنردینی به صراحت در حکمت متعالیه وجود ندارد؛ اما می توان با جست وجو در منابع با بدست آوردن شاخصه ها و مولفه هایی از صناعت؛ ادعایی از تعریف هنر در این مکتب را ارائه نمود و در نهایت مبتنی بر آراء ملاصدرا تبیینی از فلسفه هنر اسلامی استخراج نمود.

 استاد و پژوهشگر عرصه هنر تصریح کرد: هنر از منظر ملاصدرا دارای سه مولفه است که با کنارهم قرار گرفتن این شاخصه¬ها، تعریف هنر دینی نمایان می¬گردد که عبارتند از: شبیه سازی طبیعت، ارتزاق خیال و ملکه صناعت. بر  این اساس باید نظرات ملاصدرا را در در رئالیسم دنبال نمود. وی ترکیب «هنر دینی» را انضمامی دانستند و دین را وصفی برای هنر برشمرند. ایشان در نهایت در یک تحلیل از مباحث طرح شده ابراز داشتند که هنر از منظر ملاصدرا ظرف و غایتی برای دین است و در مقابل دین بالنسبه به هنر امکانی برای بازنمایی در عالم خارج بر اساس معرفت می¬دهد. به بیان دیگر از منظر ملاصدرا «هنردینی» ترکیب وصفی است و دین وصف هنر است و چون هنر در خدمت دین قرار می گیرد، سطح حداکثری از هنر وجود دارد بدین معنا که باید هنر معطوف به غایات دینی ساخته شود و هنر ظرف بیان معرفت گردد و هنر سبب شود تا مناسک دینی در جامعه شکل گیرد.

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.