تحلیل سازوکارهای پلتفرم‌های رسانه‌های اجتماعی برای مقابله با اطلاعات کذب و اخبار جعلی؛ فیسبوک و توئیتر

موضوع: تحلیل سازوکارهای پلتفرم‌های رسانه‌های اجتماعی برای مقابله با اطلاعات کذب و اخبار جعلی؛ فیسبوک و توئیتر

دوفصلنامه مطالعات هنر و رسانه: دوره 4، شماره 7، بهار و تابستان 1401، صفحه 155-184.

نویسنده: حسین حسنی۱

۱ استادیار گروه مطالعات فضای مجازی، پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات، تهران، ایران.

چکیده:

پلتفرم‌ها با انواع محتواهای زیان‌آور از جمله اخبار جعلی در قالب فرایندی به‌نام بازبینی محتوا مقابله می‌کنند. این فرایند پیچیده و دشوار است و با کمک عوامل انسانی و ماشینی انجام می‌شود. در این مقاله، مراحل و روش‌های بازبینی محتوا، در پلتفرم‌های فیس‌بوک و توئیتر به‌روش اسنادی تحلیل شده است تا سازوکارهای آن‌ها جهت مقابله با محتواهای خبری جعلی شناسایی شود. یافته‌ها نشان می‌دهد هرکدام از این دو پلتفرم‌ با آن‌که در یک زمینۀ سیاسی و اقتصادی یکسان و تحت سیاست‌گذاری رسانه‌ای واحد عمل می‌کنند، سازوکارهای متفاوتی برای مقابله با اطلاعات کذب دارند که از رویکرد کلی آن‌ها نشأت می‌گیرد. رویکرد کلی فیس‌بوک دفاع از شفافیت و دادن صدا به‌مردم است و بنابراین به‌جای حذف، کاهش رؤیت‌پذیری این نوع محتواها را درپیش گرفته است، اما توئیتر با هدف تضمین سلامت مکالمه، با سهولت بیش‌تری اقدام به‌حذف محتواهای جعلی می‌کند. در نهایت، باید گفت شرکتی شدن مقابله با اطلاعات نادرست و اخبار جعلی، دریافت اخبار واقعی توسط شهروندان را دشوارتر و حوزۀ عمومی و دموکراسی را با مخاطرات فزایندۀ پیچیده‌تری مواجه می‌کند. از طرف دیگر، سلطه شرکت‌ها بر فرایند نظارت بر محتواهای خبری، دولت‌هایی همانند دولت ایران را با چالش‌های جدیدی از منظر حکم‌رانی اینترنت روبه‌رو می‌کند.

کلیدواژه‌ها: رسانه‌های اجتماعی، اخبار جعلی، اخبار کذب، بازبینی محتوا

لینک دریافت مقاله:

http://ami.journals.hozehkh.com/article_373.html

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.