فلسفه هنر ابن سینا

معرفی کتاب: فلسفه هنر ابن سینا

ناشر:  پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

نویسنده: هادی ربیعی

بررسی دیدگاه‌های فلسفی «ابن‌سینا» در مورد ابعاد مختلف «هنر» و زیبایی است.
در این نوشتار به تبیین مبانی فلسفی و عرفانی ابن‌سینا در زمینه هنر پرداخته شده و ابعاد معناشناختی، وجودشناختی و معرفت‌شناسی دیدگاه‌های فلسفی ابن‌سینا در مورد زیبایی بررسی شده است.
از نظر معناشناختی، موضوعاتی مانند تعریف هنرها مطرح شده و از منظر وجودشناسی، زیبایی آثار هنری و انحاء وجودی آن‌ها تبیین گردیده است. از نظر معرفت‌شناسی نیز مباحثی مانند معانی مختلف خیال و جایگاه آن در خلق آثار هنری و مفاهیمی مانند لذت از زیبایی و عشق به زیبایی و ارتباط آن‌ها با ادراک و نیز مسایلی مانند معناداری اثر هنری و صدق و کذب آن و جایگاه معرفتی شعر و موسیقی نیز از دیدگاه ابن‌سینا و مبانی فلسفی وی بررسی شده است.

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.