ظهور زیبایی و هیأت هنری در پرتو انوار اشراقی فلسفه سهروردی

موضوع: ظهور زیبایی و هیأت هنری در پرتو انوار اشراقی فلسفه سهروردی

دو فصلنامۀ فلسفی شناخت: دوره 11، شماره 1 – شماره پیاپی 78، بهار و تابستان 1397، صفحه 167-186

نویسندگان: محمد رحیمیان شیرمرد  1 ، عباس ذهبی 2

1 دانشجوی دکتری

2 استادیار دانشکده الهیات و فلسفه دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده:

شأن وجودشناختی و حیث معرفتی زیبایی به مثابه یک مفهوم و امر زیبا به عنوان وجه تحققی آن، زمینه های تأملات فلسفی در این باب را فراهم آورده است. از تبیین سقراطی تا صورتبندی های قرن هیجدهمی در قبال زیبایی، با وجود رهیافت ها و تفاوت رویکردها، زمینه های فلسفی برای نظریه پردازی در مورد هنر همچون متعلق شناخت پدید آمده است. در این میان فلسفی ترین مواجه برای استخراج و دسته بندی نظریه های زیبایی شناسی و هنری از متون فلسفی بازسازی و خوانش این نظریه ها از کلیت و پیکره این متون و استنباط امور جزیی از دیدگاه های کلی فیلسوف است. این مقاله قصد دارد با شرح وجوه زیباشناختی آثار و آرای کلی کلی سهروردی از حیث ساختار و هیأت کلی اثر و جنبه های ابداعی عالم و صور معلقه، این حقیقت را نشان دهد که صورتبندی سلسله مراتبی عوالم، ربط و نسبت آن ها با یکدیگر و تبیین معرفت تشکیکی اشراقی برای ادارک حقایق و معارف، پیکری زیباشناختی و وجهی هنری دارد. توضیح مبانی فلسفی زیبایی شناسی و هنر در بطن حکمت اشراقی و دسته بندی انضمامی ویژگی های هریک ا آن ها، هدف دیگری است که این نوشتار دنبال کرده است.

کلید واژه ها: زیبایی شناسی اشراقی، هنر اشراقی، سهروردی، عالم خیال، صور معلقه، بهجت زیبایی

جهت دریافت مقاله کلیک کنید.

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.