معرفی مقاله: انعکاس مضمون دعا و نیایش در نگاره‌های نسخ خطی مکتب تبریز اول و دوم

 موضوع: انعکاس مضمون دعا و نیایش در نگاره‌های نسخ خطی مکتب تبریز اول و دوم
دوفصلنامه مطالعات هنر و رسانه: مقاله3، دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صص67-92.

نویسنده: بهاره خردمند1، مریم خردمند2
1. کارشناس ارشد پژوهش هنر.
2. دانشجوی دکترای حکمت هنرهای دینی، دانشگاه ادیان و مذاهب، قم.

چکیده: ادعا و نیایش نیازی است که در فطرت همۀ انسان­‌ها سرشته شده است و از این‌­رو در تمام فرهنگ­‌های جهان جایگاه ویژه‌­ای دارد. چنانکه این مضمون در هنر نیز جلوه­‌گر شده است. در کنار نمایش مضامین ادبی، حماسی، تاریخی و… هنر نگارگری، مفاهیم دینی همچون دعا و نیایش را نیز به تصویر کشیده است. از این رو، هدف این پژوهش آن است که به شیوه­‌ای توصیفی ـ تحلیلی به بررسی نگاره‌­های مکتب تبریز اول و دوم با مضمون دعا و نیایش بپردازد. از طریق بررسی نگاره‌­های منتخب این مکتب، نویسندگان این مقاله نشان خواهند داد که چگونه نگارگران ایرانی با تأثیرپذیری از فرهنگ معنوی حاکم و تلفیق آن با عناصری چون پیکره­‌های در حال دعا، تصاویر فرشته و به­‌کاربردن ترکیب‌­بندی­‌های اسپیرال و رنگی، درکی زیباشناختی از مفهوم نیایش و فرهنگ معنوی در نگاره‌ها ارائه دادند.

کلیدواژه‌ها: دعا و نیایش، نگارگری، مکتب تبریز، فرهنگ معنوی

لینک دریافت مقاله:
http://ami.journals.hozehkh.com/article_63.html

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.