نظام مسایل فقهی صنایع دستی و هنرهای تزیینی

نظام مسایل فقهی صنایع دستی و هنرهای تزیینی

در زمینۀ هنر و رسانه از یک سو و هنرها و رسانه‌ها از سوی دیگر، با مسایل و موضوعات فراوانی روبرو هستیم، اما مهم‌ترین امر در ساختار کاری هیئت اندیشه‌ورز هنر و رسانه در گام نخست، جست‌وجوی چالش‌ها و مسایل پیش‌رو در زمینۀ هنر و رسانه است. در این میان، یکی از دغدغه‌های موجود در زمینۀ هنر و رسانه که در راستای اهداف علمی حوزه‌های عملیه است، تبیین شبکۀ مسایل و احکام فقهی هنر و رسانه است. این امر پاسخ‌گوی هنرمندان و اهل هنر در زمینۀ چگونگی رفتار مطابق با فقه اسلامی است. در این باره، تاکنون نظام مسایل جامعی از احکام در حوزه هنر و رسانه تدوین نشده است و تنها برخی از این مسایل به صورت مجزا یا ذیل رساله‌ها آمده است.
تا کنون بیش از 13 هزار سوال فقهی در حوزه هنر و رسانه استخراج شده است که در این جلد 2295 سوال با موضوع صنایع دستی و هنرهای تزیینی گردآوری شده است. بر این اساس محورها و مسایل این جلد به شرح ذیل است:

1. مسایل با محوریت مولف

1-1 ترویج و تبلیغ
2-1 مالکیت
3-1 احترام و نگهداری و استفاده
4-1 باب تزاحمات
5-1 تاثیر جنسیت
6-1 رسانه و ارتباطات
7-1 خرده فرهنگ و سطح بین الملل
8-1 پژوهش و تعلیم
9-1 تفریح و سرگرمی
10-1 سلامت جسم و روان
11-1 دین و مقدسات و دفاع مقدس
12-1 امنیت و سیاست
13-1 اقتصاد و اشتغال و سرمایه‌گذاری
14-1 فرهنگ و آداب و رسوم
15-1 خانواده و کودکان و اجتماع عمومی
16-1 اخلاق و تربیتی

2. مسایل با محوریت مخاطب

1-2 ترویج و تبلیغ
2-2 مالکیت
3-2 احترام و نگهداری و استفاده
4-2 باب تزاحمات
5-2 تاثیر جنسیت
6-2 رسانه و ارتباطات
7-2 خرده فرهنگ و سطح بین الملل
8-2 پژوهش و تعلیم
9-2 تفریح و سرگرمی
10-2 سلامت جسم و روان
11-2 دین و مقدسات و دفاع مقدس
12-2 امنیت و سیاست
13-2 اقتصاد و اشتغال و سرمایه‌گذاری
14-2 فرهنگ و آداب و رسوم
15-2 خانواده و کودکان و اجتماع عمومی
16-2 اخلاق و تربیتی

3. مسایل با محوریت حکومت

1-3 نظارت
2-3 حمایت و مشارکت
3-3 تقنین

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.