گزارش کلاس‌های دوره تخصصی تربیت پژوهشگر

گزارش کلاس‌های دوره تخصصی تربیت پژوهشگر

هیئت اندیشه­‌ورز هنر و رسانه با استفاده از اساتید مجرب کلاس­‌های تربیت پژوهشگر تخصصی را در سال 1398 و در مواد درسی مختلف برگزار نمود، در دوره تخصصی نیز مواد درسی متنوعی مورد توجه قرار گرفت که در جدول ذیل لیست این کلاس‌ها به صورت مشروح به اطلاع شما مخاطب گرامی می‌رسد.

ردیف سرفصل استاد تعدادجلسه تاریخ مکان جنسیت
1 افتتاحیه دکتر جواد امین خندقی 1 27/4/1398 سالن جلسات هیئت­‌های اندیشه­‌ورز برادران
2 روش نقد فیلم دکتر جواد امین خندقی 1 10/5/1398 سالن جلسات هیئت­‌های اندیشه­‌ورز برادران
3 روش نقد فیلم دکتر جواد امین خندقی 1 17/5/1398 سالن جلسات هیئت­‌های اندیشه­‌ورز برادران
4 روش نقد فیلم دکتر جواد امین خندقی 1 24/5/1398 سالن جلسات هیئت­‌های اندیشه­‌ورز برادران
5 روش نقد فیلم دکتر جواد امین خندقی 1 31/5/1398 سالن جلسات هیئت­‌های اندیشه­‌ورز برادران
6 روش نقد فیلم دکتر جواد امین خندقی 1 7/6/1398 سالن جلسات هیئت­‌های اندیشه­‌ورز برادران
7 سواد رسانه استاد محمد محمدی 1 10/5/1398 سالن جلسات هیئت­‌های اندیشه­‌ورز برادران
8 سواد رسانه استاد محمد محمدی 1 17/5/1398 سالن جلسات هیئت­‌های اندیشه­‌ورز برادران
9 سواد رسانه استاد محمد محمدی 1 24/5/1398 سالن جلسات هیئت­‌های اندیشه­‌ورز برادران
10 سواد رسانه استاد محمد محمدی 1 31/5/1398 سالن جلسات هیئت­‌های اندیشه­‌ورز برادران
11 سواد رسانه استاد محمد محمدی 1 7/6/1398 سالن جلسات هیئت­‌های اندیشه­‌ورز برادران
12 سواد رسانه استاد محمد محمدی 1 11/7/1398 سالن جلسات هیئت­‌های اندیشه­‌ورز برادران
13 تاریخ هنرغرب استاد علی محمدپور 1 9/5/1398 سالن جلسات هیئت­‌های اندیشه­‌ورز برادران
14 تاریخ هنرغرب استاد علی محمدپور 1 16/5/1398 سالن جلسات هیئت­‌های اندیشه­‌ورز برادران
15 تاریخ هنرغرب استادعلی محمدپور 1 23/5/1398 سالن جلسات هیئت­‌های اندیشه­‌ورز برادران
16 تاریخ هنرغرب استادعلی محمدپور 1 30/5/1398 سالن جلسات هیئت­‌های اندیشه­‌ورز برادران
17 تاریخ هنرغرب استادعلی محمدپور 1 6/6/1398 سالن جلسات هیئت­‌های اندیشه­‌ورز برادران
18 هنر در ادبیات و شعر استاد مهدی حکیمی 1 9/5/1398 سالن جلسات هیئت­‌های اندیشه­‌ورز برادران
19 هنر در ادبیات و شعر استاد مهدی حکیمی 1 16/5/1398 سالن جلسات هیئت­‌های اندیشه­‌ورز برادران
20 هنر در ادبیات و شعر استاد مهدی حکیمی 1 23/5/1398 سالن جلسات هیئت­‌های اندیشه­‌ورز برادران
21 هنر در ادبیات و شعر استاد مهدی حکیمی 1 30/5/1398 سالن جلسات هیئت­‌های اندیشه­‌ورز برادران
22 هنر در ادبیات و شعر استاد مهدی حکیمی 1 4/7/1398 سالن جلسات هیئت­‌های اندیشه­‌ورز برادران
23 تاریخ هنر اسلامی(تاریخ نقاشی) دکتر داود شادلو 1 13/8/1398 سالن جلسات هیئت­‌های اندیشه­‌ورز برادران
24 تاریخ هنر اسلامی(تاریخ نقاشی) دکتر داود شادلو 1 20/8/1398 سالن جلسات هیئت­‌های اندیشه­‌ورز برادران
25 تاریخ هنر اسلامی(تاریخ نقاشی) دکتر داود شادلو 1 4/9/1398 سالن جلسات هیئت­‌های اندیشه­‌ورز برادران
26 تاریخ هنر اسلامی(تاریخ نقاشی) دکتر داود شادلو 2 11/9/1398 سالن جلسات هیئت­‌های اندیشه­‌ورز برادران
27 تاریخ هنر اسلامی(تاریخ نقاشی) دکتر داود شادلو 2 18/9/1398 سالن جلسات هیئت­‌های اندیشه­‌ورز برادران
28 تاریخ هنر اسلامی(تاریخ فرش) دکتر داود شادلو 2 25/9/1398 سالن جلسات هیئت­‌های اندیشه­‌ورز برادران
29 تاریخ هنر اسلامی(تاریخ فرش) دکتر داود شادلو 2 2/10/1398 سالن جلسات هیئت­‌های اندیشه­‌ورز برادران
30 اختتامیه استاد علی محمدپور 1 9/10/1398 سالن جلسات هیئت­‌های اندیشه­‌ورز برادران
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.